Eporezna kartica online dating

Posted by / 19-Jul-2017 10:50

Eporezna kartica online dating

Osobni odbitak u slučaju više poslodavaca (istovremeno) koristi se kod poslodavca kod kojega se nalazi porezna kartica.Iznimno, radnik koji ostvaruje dohodak od nesamostalnog rada kod dva ili više poslodavaca u nepunom radnom vremenu ili koji uz rad u punom radnom vremenu ima sklopljen ugovor o radu za nepuno radno vrijeme u skladu s člancima 61. Zakona o radu odnosno osoba koja ostvaruje primitke kod dva ili više isplatitelja, može osobni odbitak koristiti kod više isplatitelja uz uvjet da zatraži raspodjelu osobnog odbitka prema isplatiteljima (poslodavcima).Svaku promjenu koja utječe na osobni odbitak radnik treba prijaviti ispostavi Porezne uprave u roku 30 dana od dana nastanka promjene i dostaviti joj odgovarajuće isprave.Ako radnik nije iskoristio osobni odbitak tijekom godine kod obračunavanja predujma poreza na dohodak pri isplati plaće, može to učiniti u godišnjoj poreznoj prijavi ili u posebnom postupku utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak.

You can choose your language settings from within the program.

Simply double-click the downloaded file to install it.

Update Star Free and Update Star Premium come with the same installer.

Ritmoson romantica online dating The Singles Dating Agency - Dating in the UK to make dates and find friendships.

Register for free and search the site anonymously right now - It's completely safe and secure.

eporezna kartica online dating-85eporezna kartica online dating-75eporezna kartica online dating-82

PDV identifikacijski broj ima sljedeci oblik: „HRosobni identifikacijski broj“.